Mar 2, 2023

Bệnh viện hạng 3 trở lên phải kê đơn thuốc điện tử trước 31/12/2022

VTV.vn - Đây là quy định của Bộ Y tế vừa ban hành về việc kê đơn thuốc điện tử.

Theo đó, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Bộ Y tế quy định về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:

Các bệnh viện từ hạng 3 trở lên kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 31/12/2022.

Với các cơ sở khám, chữa bệnh khác áp dụng trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/1/2021.

Bên cạnh đó, Thông tư 04 năm 2022 cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52 năm 2017 và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 04 này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15.9.2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.